Toggle Mobile Menu

Husorden og regler

En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange ting - derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt klima for beboerne i bebyggel­sen.

Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både dig og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hin­anden.

Reglerne skulle samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe god orden og ro for bebo­erne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelses­omkostningerne lavest mulige.

I denne forbindelse henstilles det, at beboerne påser og indberetter til ejendomskontoret så­fremt der øves hærværk eller laves "griseri" i elevator og indgang (vestibule). Specielt må forældre til hjemmeboende børn have deres opmærksomhed henledt på, at deres børn ikke ødelægger noget på bebyggelsen, da vi beboere selv skal betale for istandsættelsen af det der ødelægges.

Klagemål
Enhver klage skal rettes til ejendomskontoret gerne skriftligt.

Støjende leg eller ophold
Støjende leg eller ophold på legeplads eller anlæg i øvrigt skal ophøre senest kl. 21.00. Der kan dog dispenseres herfra i forbindelse med beboeraktivi­teter eller lignende

Fodboldspil foran indgangspartier, op ad mur og vinduer og især døre til f.eks cykelrum forbydes.

Fodboldspil må kun foregå v/fodboldmål på græplænen (der er også fodboldbaner v/Agerkær).

Leg i opgange, elevatorer
Leg i opgange, elevatorer brandtrapper, altan­gange og kældre er forbudt. Desuden bør eksem­pelvis unødvendig trampen og spring i trappe­gange undgås, og særlig bør personer med træfodtøj vise hensyn til de omkringboende.

Barnevogne, cykler og knallerter
Barnevogne, cykler og knallerter og andre ting må ikke henstilles i passager, opgange eller op ad ejendommen, men henvises til de pladser og rum, der er beregnet dertil.

Reparation i indgangspartiet (v/skaktdør) samt i trapperummet er forbudt. Ligeledes er opstart af knallert samt kørsel inden for boligområdet (gårdarealet) forbudt.

Nedstyrtningsskakt
Alt affald skal indpakkes, før det kommes i skak­ten. Det anbefales, at du bruger lukkede poser af en kraftig kvalitet eller pakker affaldet forsvarligt ind.

Flasker, kanyler og skarpe ting må ikke komme i skakten. Storskrald /-brandbart affald hører til i containergården eller på genbrugstationen Valhøjs Alle. 
Forurening

Skulle nogle være så uheldige at forurene, må den fornødne rengøring straks foretages af den beboer, der er årsag dertil. Det gælder også elevatorerne.

Forurening af sandkasser m.m.
Forurening af sandkasser m.m. bør selvfølgelig undgås, da der ofte her er små børn, som derved kan komme til skade.

Parkering
Parkering af personbiler, motorcykler og knaller­ter må ikke finde sted på boligområdet uden for de etablerede parkeringspladser. Lastvogne over 3500 kg. samt campingvogne og uindregistrerede motorkøretøjer må jfr. politivedtægten, ikke hen­stilles på boligområdet. Beboernes campingvogne henvises til campingparkeringen langs Agerkær.

Musik
Støj fra radioer, fjernsyn og grammofoner og mu­sikinstrumenter skal være så neddæmpet, at det ikke generer over-/under-/ eller sidebeboerne, og musikstøj må ikke finde sted efter kl. 23.00 (lørdag kl. 24.00).I særlige tilfælde bør man sikre, at naboer er ind­forstået med støj efter kl. 24.00.

Vandhaner
Vandhaner og cisterner, der er utætte, medfører ofte et stort og fordyrende vandforbrug, ligesom defekte vandhaner kan være til lydmæssig gene for andre beboere og skal derfor snarest anmeldes til ejendomskontoret, som sørger for det videre fornødne uden udgift for den enkelte lejer.

Støjende arbejde
Skal du slå søm i vægge eller foretage andre ar­bejder, som vil medføre støj, skal dette om hver­dagen så vidt muligt foregå i dagtimerne fra kl. 8.00 dog senest til kl. 18.00.

Boring efter kl. 12.00 på lørdage er forbudt, og om søndagen må boring m.v. kun finde sted i tiden kl. 10.00 til kl. 12.00. Boringstiderne skal overholdes.

Knallertkørsel og cykling
Knallertkørsel og cykling på fortove, stier og plæ­ner samt i kældergange er forbudt.Det er ikke tilladt at færdes i bede og buskadser, herunder må der ikke dannes "skråstier". Her gælder færdselsloven også.

Husdyr
Der må holdes max. 2 inde katte pr. husstand.
    Forinden tilladelse kan træde i kraft, skal lejer forevise gyldig vaccinationsattest på ejendoms kontoret.
    Ligeledes skal katte kastreres/-steriliseres (6-7 mdr. alderen), og dokumentation herfor skal forevises.
    Katte skal øretatoveres /chipmærkes.
    Det er katteejers pligt, at meddele ejendomskontoret, hvis der sker ændringer med hensyn til katteholdet.
    Katten skal være indekat og må ikke færdes på afdelingens fællesarealer.
    Katteejeren er pligtig til at erstatte eventuel skade, dyret forvolder.
    Det er enhver katteejers pligt at holde sin kat i en sundhedsmæssig forsvarlig stand.
    Kattebakken skal stå inden døre i lejemålet. Kattegrus skal i 2 solide plastikposer der lukkes tæt, før det smides i affaldsskakten. Kattegrus i toilettet vil blive betragtet som hærværk og mislighold af lejekontrakten.

Konstateres det, at ovenstående regler overtrædes, vil det medføre, at tilladelsen til husdyr inddrages, og at husdyret omgående skal fjernes.

Såfremt tilladelsen inddrages, og beboeren fortsat holder husdyr, vil dette blive betragtet som misligholdelse af lejekontrakten. Lejemålet vil herefter blive ophævet i henhold til lov om leje af almene boliger § 90.

For omkostninger i forbindelse med registrering af husdyr, betales et engangsbeløb/-gebyr pr. kat. Gebyrets størrelse fastsættes af afdelingsbestyrelsen. Beløbet refunderes ikke.

Det er ikke tilladt at holde husdyr i bebyggelsen 1501 Ved Milestedet.

Ved husdyr forstås hunde,  kaniner samt andre større dyr. Forbudet skal forstås således, at det heller ikke er tilladt at have husdyr i pleje. Det er dog tilladt, at gæster medbringer husdyr, men gæstende husdyr må dog ikke overnatte.

Det er ligeledes forbudt at sætte mad m.m. ud til katte, duer og lignende.

Altaner og gårdhaver
Maling af altaner: altaner skal fremstå i samme farver som ved renoveringen.

Det er ikke tilladt at ryste tæpper, dyner og lign­ende eller feje ud over altanerne. Cigaret- og cigar­skod må ikke kastes ud fra alta­nen.

Der må kun tørres tøj under altankanten, så det ikke er synligt for andre. Ligeledes må paraboler ikke anbringes over altan­brystningen.

Generelt
Ejendommens beboere skal herved oplyses om, at ødelæggelser af elevatorknapper, tegning i eleva­torerne, ødelæggelse af planterne, opklæbning af mærkater på ruder og vægge, overtegning i op­gange og i det hele taget tegning, ødelæggelse og vold på ejendommen kan medføre opsigelse af lejemålet.

Overtrædelser af husordenen som sådan vil blive påtalt og kan medføre opsigelse af lejemålet.